W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: środa, 21-08-2019
Imieniny Franciszka, Kazimiery, Ruty

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Domaszowice na lata 2015-2020

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Domaszowice

informuje:

o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Domaszowice na lata 2015-2020.

Przedmiotem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja gazów cieplarnianych na terenie gminy Domaszowice. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu, w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,

- ustnie do protokołu w Referacie Finansów Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice w pokoju nr 8,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: m.korecki@domaszowice.pl.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Domaszowice.