Informacje o jakości powietrza          Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)         Czad i ogień!          GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień        

Dziś jest: środa, 23-01-2019
Imieniny Fernandy, Jana, Rajmundy

Szukaj na stronach BIP

Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice

PDFogłoszenie o zmianie umowy.pdf

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFwyjaśnienia do SIWZ II.pdf

PDFwyjaśnienia do SIWZ.pdf

RARprojekt wykonawczy.rar

PDFzmiana SIWZ.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFsiwz.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf

DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty.doc

DOCXzałącznik nr 1 do oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXzałącznik nr 2 do oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx

DOCzałącznik nr 3 do oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

DOCzałącznik nr 4 do oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc

DOCzałącznik nr 5 do oferty - kosztorys ofertowy.doc

DOCXzałącznik do oferty - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz robót budowlanych.docx

Projekt budowlany - część opisowa:

RARPB Domaszowice sieć cz I.rar

PDFOpis PB cz II PKP i DK Domaszowice.pdf

PDFPB Domaszowice cz III.pdf

RARPB Domaszowice przyłącza.rar

PDFPW Domaszowice elektryczna.pdf

RARprzyłącze do działek 194_13 i 194_14.rar

RARPozwolenia budowlane.rar

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFSTWiOR Domaszowice.pdf