W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: środa, 21-08-2019
Imieniny Franciszka, Kazimiery, Ruty

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Z sesji Rady Gminy

Dnia 4 lutego 2012 r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Domaszowice. Na sesji informację z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy. Radni wysłuchali także informacji z działalności Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych za rok 2011 oraz planów na rok bieżący oraz informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach za II półrocze 2011 r.

Tego dnia radni podjęli uchwały w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2012 rok,

- zmiany uchwały Nr XII/65/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaszowice na lata 2007 – 2013,

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

- uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o.,

- zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Strzelcach,

- przyjęcia do realizacji projektu „Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie podjęte uchwały są dostępne na stronie internetowej: www.bip.domaszowice.pl.