Podziękowania       Zawiadomienie o zwołaniu VI Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 13.00          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy          Informacje o jakości powietrza          Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)         Czad i ogień!

Dziś jest: piątek, 24-05-2019
Imieniny Joanny, Zdenka, Zuzanny

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zawiadomienie o zwołaniu VI Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 13.00

Zwołuję VI Sesję Rady Gminy Domaszowice, która odbędzie się dnia 30 maja 2019 roku o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Analiza stanu bezpieczeństwa- Komenda Powiatowa Policji.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;

2) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Domaszowice;

3) określenia terminu, częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową̨ Straż̇ Pożarną̨ lub gminę̨;

5) zmiany uchwały  Nr V.27.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021;

6) o zmianie uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

7) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok;

8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.    

11. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski