W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: sobota, 24-08-2019
Imieniny Bartosza, Jerzego, Maliny

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zawiadomienie o zwołaniu VII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13.00

Zwołuję VII Sesję Rady Gminy Domaszowice, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2019 roku o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Domaszowice, w tym:

1) debata,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia /nieudzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice wotum zaufania

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2018 rok, w tym:

1) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2018 rok,

2) dyskusja,

3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2018 rok.

9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:

1) zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2018 rok,

2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) dyskusja,

4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za rok 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową̨ Straż̇ Pożarną̨ lub gminę̨;

2) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach;

3) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Domaszowice od dnia 1 września 2019 roku;

4) przystąpienia do projektu pn. „Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

5) bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

6) ustalenia zasad sprzedaży ruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice oraz gminnych jednostek organizacyjnych;

7) uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice;

8) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Domaszowice za 2018 rok; 

9) o zmianie uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

10) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.    

13. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski