Porady prawne dla mieszkańców Gminy                 GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 1(6) 2018                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)         

Dziś jest: czwartek, 26-04-2018
Imieniny Marii, Marzeny, Ryszarda

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 26 marca 2018 r. (poniedziałek) godz. 1300.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 24 (sala narad).

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach za rok 2017.

8. Informacja dotycząca składania oświadczeń majątkowych.

9. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach za 2017r.

10. Informacja nt. stanu dróg powiatowych i gminnych.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) podziału Gminy Domaszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

2) podziału Gminy Domaszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

3) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania - w drodze regulaminu;

4) zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice;

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;

7) zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

8) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok;

9) przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski.    

14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

Jan Nowak