Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)       Informacje o jakości powietrza     GAZETA GMINY DOMASZOWICE - dostępny już nr 4 wydania     Spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych oraz Spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne

Dziś jest: niedziela, 21-01-2018
Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zawiadomienie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 28 grudnia 2017 r. (czwartek) godz. 1300.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 24 (sala narad).

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice za 2017 r.

8. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2018 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych;

2) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2018;

3) zmiany Statutu Gminy Domaszowice;

4) pozbawienia statusu pomnika przyrody;

5) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

6) uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok;

7) zmiany uchwały Nr XXII.133.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

8) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.    

12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

Jan Nowak